České GRADE centrum

The Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation – (GRADE) je mezinárodní organizace s cílem o řešení nedostatků klasifikačních systémů a metodologii vědy a výzkumu ve zdravotnictví.

GRADE je společný, účelný a transparentní přístup k hodnocení kvality (nebo jistoty) důkazů a síly doporučení.

Přístup GRADE je v dnešní době považován na mezinárodní úrovni za “zlatý” standard v tvorbě guidelinů. Český národní projekt „Klinické doporučené postupy“ (číslo projektu: CZ.03.2.63 / 0.0 / 0.0 / 15_039 / 0008221) a Česká národní metodika tvorby důvěryhodných klinických doporučených postupů je založena na principu GRADE. Odborníci GRADE centra Masarykovy univerzity figurují jako konzultanti a metodici nejenom v tomto Českém národním projektu, ale take v dalších národních projektech nebo národních centrech pro klinické doporučené postupy v Evropě.

Centrum Masarykovy univerzity GRADE bylo založeno v prosinci 2018 a oficiálně otevřeno na konferenci „European JBI symposium of EBHC in Clinical Practice Guidelines”. Pozvání na slavnostní otevření přijal zakladatel GRADE working group Prof. Schűnemann, ředitelem centra Masarykovy univerzity je dr. Klugar, zástupkyněmi ředitele dr. Klugarová a prof. Pokorná, která jako proděkanka zároveň zastupovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity, na jejímž půdě je centrum zřízeno.

Hlavním cílem tohoto centra je vzdělávání, podpora, diseminace a implementace metodického přístupu GRADE při tvorbě klinických doporučených postupů a systematických review napříč českou odbornou veřejností, ale take odbornou veřejností ve střední evropě a zemích V4.

Metodologie GRADE je známá zejména díky tvorbě důvěryhodných a na evidence-based principech založených klinických doporučených postupech. Základním kamenem GRADE metodiky při tvorbě klinického doporučeného postupu je formulace guideline otázek, sestavení velmi širokého multidisciplinárního panelu, určení prioritních výstupů z hlediska preferencí pacientů, identifikace a kritické hodnocení relevantních systematických review (v případě neexistence SR, jejich tvorba), klasifikace kvality vědeckých důkazů, a především určení jejich síly, na základě které je možné formulovat evidence-based doporučení pro praxi. Samozřejmostí v rámci metodiky GRADE je transparentní dokumentace a podložení každého kroku v průběhu tvorby klinického doporučeného postupu. Nicméně, metodika GRADE se uplatňuje i při tvorbě doporučení pro praxi v rámci systematických review.

Zástupci GRADE centra MUNI se velmi významně podílejí na rozvoji samotné metodiky GRADE, protože jsou členy několika mezinárodních metodologických skupin. Dr. Klugar je členem mezinárodních projektových skupin v rámci GRADE: „Public Health“, „Evidence to Decision“, „Diagnostic accuracy“, „Overviews of reviews“. Dr. Klugarová je také členem několika mezinárodních projektových skupin v rámci GRADE:„Algorithms and pathways“, „Rapid guidelines“, „Implementation of guidelines“.